Exekuce nemovitostíCo vlastně znamená termín exekuce nemovitostí? Neznamená to, že nařízením exekuce její majitel o tuto nemovitost ihned přijde. V případě, že k exekuci nemovitosti dojde, znamená to pouze její zablokování, ale dlužník má ještě možnost svůj dluh uhradit a svou nemovitost tak zachránit. Aby mohlo k tomuto zablokování nemovitosti dojít, musí nejdříve příslušný soud vydat usnesení o zahájení exekuce. Toto usnesení vydává na základě exekučního titulu. Součástí usnesení o zahájení exekuce nemovitosti je také stanovení konkrétního exekutora, který bude exekuci provádět. Ve většině případů tohoto exekutora navrhuje přímo samotný věřitel. Určený soudní exekutor má pak právo po dlužníkovi vymáhat tzv. jistinu, tedy částku pro věřitele a dále také částku na úhradu nákladů exekuce. Povinností soudního exekutora je zajištění veškerého majetku dlužníka, ze kterého může být jeho dluh uhrazen. V případě, že dojde ke dražbě nemovitosti, musí být nejdříve stanoven odborný znalec, který k dané nemovitosti vypracuje znalecký posudek. Na základě tohoto posudku se pak stanoví cena nemovitosti. Exekutorský úřad pak vydá dražební vyhlášku, která musí obsahovat tyto údaje: datum, místo a předmět dražby a také vyvolávací cenu, která je ve většině případů v částce 75 procent ceny nemovitosti.

Rychlá půjčka Ferratum až do výše 10000 kč. České banky nabízí většinou podobné finanční produkty a typy bankovních účtů.

Jak probíhají exekuce nemovitostí?

Na začátku exekuce každé nemovitosti musí být nejdříve vydáno usnesení o zahájení exekuce, které vydává soud. Následuje exekuční příkaz, který je zaslán třem subjektům – povinnému, oprávněnému a dále příslušnému katastrálnímu úřadu. Tento příkaz může být zaslán i tehdy, pokud usnesení o exekuci ještě nenabylo právní moci – v takovém případě jde o tzv. předběžné opatření, které zabraňuje tomu, aby dlužník svou nemovitost prodal. Samotnou dražbu nemovitosti pak lze provést poté, co soud vyznačí doložku právní moci a pošle ji na příslušný exekutorský úřad. Dlužník či věřitel proti tomu ještě může podat odvolání, které může soud potvrdit, zrušit nebo jej pozměnit. Pokud soud exekuci zruší, musí soudní exekutor tuto skutečnost oznámit příslušnému katastrálnímu úřadu (v některých případech, kdy má dlužník svou nemovitost v jiném obvodě, než v tom, kde bylo vydáno soudní rozhodnutí, pak exekutor musí toto usnesení oznámit na obou dvou katastrálních úřadech).

Kdo provádí exekuce nemovitostí?

Exekuce nemovitostí nemůže dělat každý, ale je přesně dáno zákonem, kdo může tento akt vykonávat. V České republice mohou exekuce nemovitostí provádět soudní exekutoři, soudy nebo finanční úřady. Soudní exekutoři, kteří mají oprávnění provádět exekuce nemovitostí jsou fyzické osoby, které mají pověření od státu vést exekutorský úřad. Musí být také povinně členy Exekutorské komory, které jsou odpovědní za svoji práci. Co se týká výkonu exekutora a místa konkrétní nemovitosti, tak tento výkon není nijak vázaný na danou oblast. Záleží zde čistě na rozhodnutí věřitele, jakého soudního exekutora si k vykonání tohoto aktu vybere, takže exekuci nemovitosti může klidně provést i exekutor z druhého konce republiky. Pokud jde o finanční úřady, které také mohou exekuce nemovitostí provádět, tak u nich platí, že výkon tohoto aktu má na starosti ten finanční úřad, u kterého pohledávka vznikla. Soudy mají také právo vykonávat dražby jednotlivých nemovitostí. Tyto státní instituce jsou také povinny stanovit vyvolávací cenu dražby, která je obvykle v částce 75 procent ceny nemovitosti, kterou stanovil odborný znalecký posudek. Soudní exekutoři, soudy i finanční úřady mají vždy povinnost dlužníkovi předem poslat vyrozumění o nařízení dražby, do jehož data může dlužník svůj dluh uhradit, čímž se této exekuci vyhne.

Na jaké typy nemovitostí lze nařídit exekuci?

Exekuce nemovitostí lze nařídit na všechny nemovitosti, které jsou zapsány v katastru nemovitostí. Jedná se tedy např. o byty v osobním vlastnictví, rodinné domy, chalupy, chaty, komerční objekty, pozemky, pole, stáje, stodoly atd. Exekuce lze nařídit pouze na stavby, které jsou pevným základem spojeny se zemí.

Jak probíhají exekuční dražby nemovitostí?

Pokud ani po nařízení exekuce na nemovitost nedojde k zaplacení nebo alespoň k postupnému splácení dluhu a věřitel se s exekutorem nedohodne, dochází k samotné dražbě této nemovitosti. Předtím, než je uskutečněna dražba, musí dojít k blokaci nemovitosti na katastru nemovitostí. Blokace nemovitosti znamená, že příslušný katastrální úřad zapíše na list vlastnictví dlužníka usnesení o nařízení exekuce a také exekuční příkaz na prodej této nemovitosti, který vydal exekutorský úřad. Poté, co usnesení o nařízení exekuce nabude právní moci, musí exekutor stanovit znalce, který vytvoří odborný znalecký posudek na tuto nemovitost. O ustanovení tohoto znalce zároveň musí být dlužník informován.

Servis24 přihlášení vám umožní snadný přístup k vaším financím.

Následuje vydání dražební vyhlášky, která je ze zákona veřejně přístupná a jednotlivé exekutorské úřady ji musí uveřejnit na svých úředních deskách. Obvykle bývá tato vyhláška zveřejněna i na jejich webových stránkách. Součástí každé dražební vyhlášky je datum, předmět a místo konání dražby. Do této dražby se ale mohou přihlásit i další věřitelé, kteří nejsou vedeni jako oprávnění – přihlášení mohou provést vyplněním přihlášky pohledávky do dražby. Aby se dražitelé mohli dražby zúčastnit, musí do předem stanoveného termínu uhradit tzv. dražební jistotu (částku, která je opravňuje k jejich přítomnosti na dané dražbě). Pokud dražitel tuto nemovitost nevydraží, je mu dražební jistota vrácena,  pokud dražbu vyhraje, dražební jistota se mu od jeho nejvyšší nabídky odečte. Po ukončení dražby je pak příslušnému soudu poslán návrh k rozhodnutí, jaké částky budou jednotlivým věřitelům přiznány. Teprve po nabytí usnesení soudu může exekutorský úřad tyto částky věřitelům poslat.

Česká spořitelna školí společně s Českým červeným křížem své zaměstnance v přístupu k hendikepovaným a mapuje bariéry s Pražskou organizací vozíčkářů.

Prodej nemovitostí, na které byla nařízena exekuce

Pokud dojde k nařízení exekuce na nemovitost, znamená to,že s ní majitel této nemovitosti nesmí nijak nakládat. Přesto však existují určité situace, u kterých je to možné. Jedná se o specifický druh převodu vlastnických práv k nemovitosti, na který se specializují např. některé realitní kanceláře. Aby k tomuto převodu mohlo dojít, musí se najít kupec, který je ochoten nemovitost ze těchto specifických podmínek koupit. Konkrétně pak jde o to, že kupec nejdříve uhradí částku, která pokrývá částku exekuce. Poté je třeba počkat, až soudní exekutor podá katastru nemovitostí žádost o odstranění blokací. Teprve potom, co je blokace nemovitosti odstraněna, je možné sepsat klasickou kupní smlouvu, která pro kupujícího znamená doklad o vlastnictví této nemovitosti.  Součástí tohoto procesu je také sepsání smlouvy o smlouvě budoucí, ve které jsou podrobně stanoveny podmínky kupní smlouvy a konkrétní termíny. Tento způsob řešení exekuce nemovitostí je výhodný i pro exekutory, kteří mají obvykle dlužnou částku uhrazenu dříve, než kdyby došlo ke dražbě nemovitosti. Nehledě na to, že v dražbě se nemovitosti prodávají za nižší ceny.

Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na tabletu.

Exekuce nemovitostí na portálu dražeb

Dražby jednotlivých nemovitostí, na které byla nařízena exekuce, jsou evidovány na Portálu dražeb, který najdeme na adrese http://www.portaldrazeb.cz/. Tento portál je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí a provozuje ho Exekutorská komora České republiky. Na rozdíl od centrální evidence exekucí, nahlížení do portálu dražeb není nijak zpoplatněno, takže údaje v něm si může vyhledávat úplně každý. Vyhledávání na portálu dražeb je velmi jednoduché – nejdříve si zvolíme, zda chceme vyhledávat nemovitosti, movitosti nebo firmy a poté můžeme zaškrtnout upřesňující údaje o tom, co hledáme. U nemovitého majetku můžeme vyhledávat jednak přímo zadáním názvu nemovitosti, dále pak výběrem předmětu dražby (pozemek, stavební pozemek, rodinný dům, rekreační objekt, bytový dům, byt, nebytový/kancelářský prostor, průmyslová stavba, zemědělská stavba, rozestavěná stavba nebo členský podíl v bytovém družstvu), zadat můžeme také vybraný kraj České republiky a podle čeho chceme výsledky třídit (podle ceny či data, vzestupně nebo sestupně). U movitého majetku můžeme opět zadat přímo název, jinak vyhledáváme zaškrtnutím z možností elektronika, bílá technika, nábytek, auto-moto, starožitnosti a umění a ostatní. Na titulní stránce portálu dražeb pak vidíme aktuální přehled nejbližších dražeb nemovitostí, které se budou konat v nejbližších dnech. U každé dražby si pak můžeme zobrazit podrobné informace o ní včetně kontaktu na příslušného exekutora.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!